Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Vecākiem

Individuālo līdzekļu saraksts

Kā runāt ar pusaudzi par karu?

Informatīvs buklets

 

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, neklātienes izglītojamajiem mācības notiek attālināti! Lūdzu iepazīties ar kārtība, kādā notiek attālinātais mācību process izglītojamajiem, kuri mācību programmu apgūst neklātienē Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā

 

 

Šobrīd pirmsskolā, bet, sākot ar nākamo mācību gadu arī skolās, pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.

Zemāk ievietotas saites, kur meklēt papildus informāciju par jaunajām izglītības tendencēm: 

Par pārmaiņām -

 

Lai uzzinātu vairāk par pārmaiņām mācību saturā un izprastu, kā tās ietekmēs bērnu mācīšanos, aicinām iepazīties plašāk - diskusiju raidījumos, intervijās un  publikācijās.

 

Intervijas un sarunas:

 • Intervija ar Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāju Zani Oliņu raidījumā “900 sekundes”: ej.uz
 • Vecāku loma un pienākumi jaunajā kompetenču izglītības modelī (LR1 raidījumā “Ģimenes studija”): ej.uz
 • Saruna (podkāsts) ar Lauru Grēviņu un Zani Oliņu portālā “Viens plus viens”: ej.uz

 

Iesakām izlasīt:

 • Jaunais izglītības modelis vidusskolā – mazāk, bet dziļāk un mērķtiecīgāk: ej.uz
 • Labai lasītprasmei nepieciešams visu iesaistīto pušu saskanīgs kopdarbs: ej.uz
 • Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pieredze: būtiski ir radīt un attīstīt interesi par mācīšanos: ej.uz
 • Teātra māksla skolā - iepazīstot sevi, mācāmies izprast pasauli: ej.uz
 • Vēstures mācīšanās - mērķis veidot izpratni, saskatīt kopsakarības: ej.uz
 • Vērtības skolā neienāk ar rīkojumu, līdz tām ir jāizaug: ej.uz
 • Kritiskā domāšana – prasme, kas jāattīsta no bērna kājas: ej.uz
 • Vecāku iesaiste bērna izglītībā nav tikai mājasdarbu kontrole. Praktiski veidi, kā atbalstīt skolēnu (raksts portālā mammamuntetiem.lv): ej.uz

 

Lai radošā veidā vēstītu par dažiem nozīmīgiem akcentiem pilnveidotajā mācību saturā un pieejā, četrās Latvijas pilsētās (Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Dobelē) tapuši 4 mākslinieku sienu gleznojumi, kas radīti kopā ar vietējo mākslas skolu, bērnudārzu un skolu skolēniem (vairāk lasiet www.skola2030.lv  sadaļā “Vecākiem”).

 

Par vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Neklātienes vidusskolas konsultāciju punktos

Iznācis jauns e-izdevums skolēnu vecākiem

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" izdevis jaunu elektronisko pielikumu skolēnu vecākiem! Aicinām iepazīties: http://www.izglitiba-kultura.lv/

 Mīļie izglītojamo vecāki!

Lai Jūs varētu sekot līdzi jauniešu gaitām eksāmenu laikā, sniedzam Jums informāciju par valsts pārbaudes darbu datumiem, saturu un norises kārtību.

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

 


Skolā ir stājies spēkā jauns iekšējais normatīvai akts par nepilngadīgo izglītojamo kavējumiem un to uzskaiti.

Vecāki, iepazīstieties ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" un kārtību par kavējumu uzskaiti, kas ir izstrādāta katrā konsultāciju punktā, un uzturiet kontroli par savu bērnu kavējumiem.

MK noteikumi Nr. 89

Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskola katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā, informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē skolu.

 


INFORMĀCIJAI

Ja Jūsu bērns ir mūsu skolas izglītojamais, piedāvājam iespēju Jums sekot līdzi bērna gaitām skolā. Ikvienam vecākam, neatkarīgi no tā, vai bērns ir sasniedzis pilngadību, ir iespēja uzzināt bērna sekmes mācību priekšmetos, uzdotos uzdevumus un mācību tēmas, kas ievietotas elektroniskajā klases žurnālā E-klase. Kontaktējoties ar mūsu skolas pedagogiem un klašu audzinātājiem uzzināsiet skolēna veiksmes, neveiksmes, skolēna attīstības perspektīvas.

 Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir nepieciešama elektroniskā pasta adrese jeb e-pasts. Dariet mums zināmu savu e-pasta adresi, nosūtot iesniegumu tālmācības koordinatorei Ivetai Adatai uz e-pasta adresi – iveta.adata@jelgavasnovads.lv  par pieejas paroles saņemšanu E-klases sistēmai. Turklāt, šo iespēju skola Jums piedāvā BEZ MAKSAS!!!

 

Iesnieguma paraugs

 Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas

direktorei I.Sērmūkslei

 XXXXX XXXXXXX (Jūsu vārds, uzvārds)

 

IESNIEGUMS

 Mans dēls/meita XXXXX XXXXXXX (vārds, uzvārds) ir Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 10.h (norādīt klasi)  skolnieks (-iece). Lūdzu, piešķirt pieejas paroli E-klases elektroniskajam žurnālam, atsūtot to uz e-pasta adresi: xxxxx@xxxxx.lv (Jūsu e-pasts).

 

XX.XX.2017.                                                                                         (Paraksts)

(datums)

 

Tiklīdz būsim saņēmuši Jūsu iesniegumu, nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi pieejas paroli E-klases elektroniskajam žurnālam.

Paldies, ka izvēlaties Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu par sava bērna izglītības ieguves vietu!