Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolotāji

 Mūsu skolas skolotājus varētu raksturot 3 jēdzieni:

  1. stabilitāte
  2. profesionalitāte
  3. novitāte

Stabils pedagogu kolektīvs

Mūs skolas skolotāju kolektīvs ir harmoniski pārstāvētas visās vecuma grupās. Skolotāju rindas papildina jaunie pedagogi, kas skolu dažādo ar jaunām un radošām idejām.

 

Profesionalitāte

Skola ir nepārtrauktā attīstībā, un mūsu prioritāte ir ne tikai izglītoti audzēkņi, bet arī izglītoti pedagogi. No 45 skolā strādājošiem pedagogiem:

 

  • 24  ir maģistra grāds pedagoģijā
  • 21 ir bakalaura grāds pedagoģijā

Novitāte

Mūsdienīga skola nav iedomājama bez novitātēm un pārmaiņām tās mācību procesā. Skolā mācās izglītojamie no visas pasaules, tāpēc mūsu skolas pedagogiem ir jābūt elastīgiem un jāprot strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir viena no retajām Latvijas skolām, kas izglītojamajiem piedāvā vidējo izglītību apgūt TĀLMĀCĪBĀ.

 

TĀLMĀCĪBAS programma tiek realizēta Svētes konsultāciju punktā no pamatskolas un vidusskolas klasēs. Tālmācības realizēšanā ir iesaistīti 29 pedagogi.

 

 


 

METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI:

Metodiskās padomes vadītāja - B. Turlava

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja                                                                                                                                  I. Strode

Valodu mācību jomas metodiskā komisija  - vadītāja - I. Ivanova 

Dabaszinātņu mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja -B. Daģe

Matemātikas mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja Dz. Kancēviča

Tehnoloģiju mācību jomas metodiskā komisija -vadītāja E. Ragovska

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja- I. Sērmūksle

Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija - vadītāja B. Brente

.s2Tālmācības pedagogu metodiskā komisija - vadītāja -S. Rubule

Klašu audzinātāju metodiskā komisija- vadītāja -  I.Eihentāle

 



 

Klašu audzinātāji

5s2-7.s2 - Ilva Logina- mob. 26039117

8.s2 - Ruta Brīvmane -mob. 29775256

9.s2-Inga Eihentāle -mob. 26318860

10.v2 - Antra Akermane- mob. 28625026

10.u2 - Irina Ivanova- mob. 29421673

10.u3  - Inga Eihentāle -mob. 26318860

11.v1  - Irma Sērmūksle- mob. 29122018

11.u2   - Antra Akermane- mob. 28625026

11.v2  (1. daļa) -Irma Sērmūksle- mob. 29122018

11v2 (2. daļa) -  Dzintra Kancēviča mob. 26487632

12.v1  - Gundars Preiss- mob. 22321136

12.v2 -  Daiga Baha- mob. 28353966

12.v3 - Linda Vecums-Veco-mob. 22303079

12.h2 - Daina Livdāne- mob. 26364603