Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

DOKUMENTI

1. SKOLAS NOLIKUMS, PAŠNOVĒRTĒJUMS, ATTĪSTĪBAS PLĀNS, VADĪBAS STRUKTŪRA

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikums

Pašvērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Pašvērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Skolas attīstības plāns

Skolas vadības struktūra

2. KOMISIJAS

2.1. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija
2.2. Metodiskās komisijas
2.2.1. Valodu mācību jomas komisija
2.2.2. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas komisija
2.2.3. Dabaszinātņu mācību jomas  komisija 
2.2.4. Matemātikas mācību jomas komisija
2.2.5. Tehnoloģiju mācību jomas komisija
2.2.6. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas komisija
2.2.7. Klašu audzinātāju metodiskā komisija
2.2.8. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas komisija
2.2.9. Tālmācības mācību jomas komisija
2.3. Uzņemšanas komisija
2.4. Naudas balvu un prēmiju piešķiršanas komisija
2.5. Arhivēšanas komisija
2.6. Inventarizācijas komisija

 3. PADOMES

3.1. Skolas padome
3.2. Metodiskā padome
3.3. Pedagoģiskā padome

4. IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI

   4.1. REGLAMENTI
4.1.1. Skolas padomes reglaments
4.1.2. Metodiskās padomes reglaments 
4.1.3. Pedagoģiskās padomes reglaments
4.1.4. Bibliotēkas reglaments
4.1.5. Jauniešu pašpārvaldes reglaments
4.1.6. Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments

   4.2. KĀRTĪBAS

4.2.1. Kārtība, kā klases audzinātājs veic audzinātāja darbu skolā
4.2.2. Zaudējis spēku
4.2.3. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas izglītojamo vērtēšanas kārtība
4.2.4. Kārtība, kādā pielīdzināmi iepriekš iegūtie mācību sasniegumi vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās
4.2.5. Naudas balvu un prēmiju piešķiršanas kārtība
4.2.6. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskola katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā, informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
4.2.7. Mācību grāmatu saņemšanas kārtība

4.2.8. Zaudējis spēku

4.2.9. Zaudējis spēku

4.2.9/1 Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē vai citā mācību programmā un atskaitīšanu

4.2.10. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas dokumentu aprites un apstrādes kārtība

4.2.11. Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

4.2.12. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

4.2.13. Zaudējis spēku

4.2.14. Kārtība par mācību ekskursiju organizēšanu Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā

4.2.15. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas darbā pieņemšanas kārtība

4.2.16Kārtība par ziņu pieprasīšanu no soda reģistra par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

4.2.17. Kārtība, kā nosaka pedagoga mēneša darba algas likmi

4.2.18. Zaudējis spēku

4.2.19. Zaudējis spēku 

4.2.20. Zaudējis spēku

4.2.21. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība

4.2.22. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskola rīkojas izglītojamo disciplīnas pārkāpumu, nepietiekamu vērtējumu un neattaisnotu kavējumu gadījumos

4.2.23. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogi veic darbu tālmācībā.

4.2.24. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogi veic stundu vērošanu.

4.2.25. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogi noformē kursus MOODLE mācību vidē.

4.2.26. Kārtība, kādā nodrošināma informācijas apmaiņa starp skolu un izglītojamo vecākiem.

4.2.27. Kārtība, kādā pedagoga palīgs veic asistenta darbu pamatskolas klasēs.

4.2.28. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogi noformē eksternāta kursu MOODLE mācību vidē

  4.3. NOTEIKUMI

4.3.1. Zaudējis spēku
4.3.2.  Zaudējis spēku
4.3.3. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes noteikumiZPD struktūra un noformējums

4.3.4. Darba kārtības noteikumi

4.3.5. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

   4.4. CITI

4.4.1. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Pedagogu ētikas kodekss

4.4.2. Rīkojums par pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamajiem dokumentiem

5. Veidlapas

Kursu, semināru apmeklējumu atskaites lapa
Humanitārā un sociālā virziena programma
Vispārizglītojošā virziena programma

6. Izglītības pārvaldes saistošie dokumenti

6.1. Rīkojumi. 

 6.1.1. Jelgavas novada IP vadītājas rīkojums Nr. IP/3-2/21/33 no 12.11.2021

6.2. Rīcības plāns. 

6.2.1. Rīcības un atbalsta plāns darbā ar izglītojamo disciplīnas pārkāpumu, neattaisnotu kavējumu un nepietiekamu vērtējumu gadījumiem Jelgavas novadā.informācijas par mācību programmām