Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

DOKUMENTI

1. SKOLAS NOLIKUMS, PAŠNOVĒRTĒJUMS, ATTĪSTĪBAS PLĀNS, VADĪBAS STRUKTŪRA

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas attīstības plāns

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas vadības struktūra

2. KOMISIJAS

2.1. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija
2.2. Metodiskās komisijas
2.2.1. Valodu mācību jomas komisija

2.2.2. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas komisija

2.2.3.Dabaszinātņu mācību jomas  komisija 

2.2.4. Matemātikas mācību jomas komisija

2.2.5. Tehnoloģiju mācību jomas komisija

2.2.6. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas komisija

2.2.7. Klašu audzinātāju metodiskā komisija

2.2.8. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas komisija

2.2.9. Tālmācības mācību jomas komisija. 
2.3. Uzņemšanas komisija
2.4. Naudas balvu un prēmiju piešķiršanas komisija
2.5. Arhivēšanas komisija
2.6. Inventarizācijas komisija

 3. PADOMES

3.1. Skolas padome
3.2. Metodiskā padome
3.3. Pedagoģiskā padome

4. IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI

   4.1. REGLAMENTI
4.1.1. Skolas padomes reglaments
4.1.2. Metodiskās padomes reglaments 
4.1.3. Pedagoģiskās padomes reglaments
4.1.4. Bibliotēkas reglaments

4.1.5. Jauniešu pašpārvaldes reglaments

   4.2. KĀRTĪBAS

4.2.1. Kārtība, kā klases audzinātājs veic audzinātāja darbu skolā
4.2.2. Kārtība par pamatizglītības programmas daļēju mācību satura apguvi ģimenē
4.2.3. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas izglītojamo vērtēšanas kārtība
4.2.4. Kārtība, kādā pielīdzināmi iepriekš iegūtie mācību sasniegumi vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās
4.2.5. Naudas balvu un prēmiju piešķiršanas kārtība
4.2.6. Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskola katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā, informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu
4.2.7. Mācību grāmatu saņemšanas kārtība
4.2.8. E grāmatu kodu izsniegšanas kārtība

4.2.9. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē vai citā mācību programmā un atskaitīšanu

4.2.10. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas dokumentu aprites un apstrādes kārtība

4.2.11. Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

4.2.12. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

4.2.13. Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Neklātienes vidusskolas konsultāciju punktos

4.2.14. Kārtība par mācību ekskursiju organizēšanu Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā

4.2.15. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas darbā pieņemšanas kārtība

4.2.16.Kārtība par ziņu pieprasīšanu no soda reģistra par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

4.2.17. Kārtība, kā nosaka pedagoga mēneša darba algas likmi

4.2.18. Zaudējusi spēku

4.2.19. Kārtība, kādā notiek attālinātais mācību process izglītojamajiem, kuri mācību programmu apgūst neklātienē Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā

4.2.20. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā

4.2.21. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība


 

   4.3. NOTEIKUMI

4.3.1. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, kuri mācās neklātienes programmā
4.3.2. Zaudējuši spēku
4.3.3. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes noteikumiZPD struktūra un noformējums

4.3.4. Darba kārtības noteikumi

4.3.5. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, kuri mācās tālmācības programmā

   4.4. CITI

 Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Pedagogu ētikas kodekss

Rīkojums par pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamajiem dokumentiem

5. Veidlapas

Kursu, semināru apmeklējumu atskaites lapa
Humanitārā un sociālā virziena programma
Vispārizglītojošā virziena programma


informācijas par mācību programmām