Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

SOS

SOSjeb “Ja Tev ir nepieciešama palīdzība”

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola spēj Tev palīdzēt un kopēji risināt problēmas, kas radušās vai traucē izglītības ieguves procesā. Skola var kļūt arī par Tavu uzticības personu, jo tajā strādā kompetenti pedagogi un vislabakie klases audzinātāji. Nepieciešamības gadījumā palīdzību var meklēt arī Jelgavas novada sociālajā dienestā, Bāriņtiesā un citās pašvaldības iestādēs.

 

KLASES AUDZINĀTĀJS UN ADMINISTRĀCIJA

Klases audzinātājs vai administrācijas darbinieks ir pirmā persona, pie kuras vērsties, ja radušās problēmas mācību procesā, konfliktsituācijas ar pedagogiem vai skolas biedriem, radušās problēmas, kuras var ietekmēt Tavu izglītības ieguvi. Klases audzinātājs vai administrācijas darbinieks noteikti Tevi uzklausīs, izvērtēs problēmu, informēs par iespējamajiem risinājumiem, palīdzēs un sniegs nepieciešamo atbalstu. Klases audzinātāja uzdevums ir sekmēt izglītojamā un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas. Nepieciešamības gadījumā klases audzinātājs sadarbosies arī ar citu institūciju speciālistiem.

Nebaidies un uzticies! Skola ir vieta, kas palīdzēs Tev pilnveidot dzīvesprasmes un motivēs Tevi nenolaist rokas pie pirmajām grūtībām! Mēs esam viens vesels!

 

Jelgavas novada sociālais dienests

Jelgavas novada sociālais dienests ir Pašvaldības iestāde, kas izveidota, lai Jelgavas novada iedzīvotājiem nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu.

Jelgavas novada sociālajā dienestā strādā ne tikai sociālie darbinieki, bet arī speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, kā arī darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām.

 

Fiziskā adrese: 4. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV–3001
Tālrunis: 63024965, fakss: 63022235
E-pasts: socdienests@jelgavasnovads.lv

Darba laiks:

    Pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

    Otrdienās 8.00 - 12.00  un 13.00 - 17.00

    Trešdienās 8.00 - 12.00  un 13.00 - 17.00

    Ceturtdienās 8.00 - 12.00  un 13.00 - 17.00

    Piektdienās 8.00 - 12.00  un 12.30 - 15.30

Pieņemšanas laiks:

    Pirmdienās 13.00 - 18.00

    Ceturtdienās 8.00 - 12.00 

 

JELGAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. 

Bāriņtiesai ir pienākums:

  • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
  • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
  • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
  • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
  • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
  • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
  • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā. 

Adrese: 

Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Tālrunis: 63024433

E-pasts: solveiga.alksne@jelgavasnovads.lv 

 

Pieņemšanas laiks:

    Pirmdienās 13.00 - 18.00

    Ceturtdienās 9.00 - 12.00  

Klase

Klases audzinātājs

Kontakti

5.s

Velta Jakovele

velta.jakovele@inbox.lv

6.s

7.s

8.s

Ruta Brīvmane

Ruta.brivmane@tavatalmaciba.lv

9.s

Biruta Brente

b.brente@inbox.lv

10.v1

Irma Sērmūksle

irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv

10.v2

Maiga Marcinkeviča

maigucis3@inbox.lv

10.h

Dzintra Kanceviča,

pluge@inbox.lv

11.h

Irina Ivanova

iirinalv@yahoo.de

11.v

12.h

Daina Livdāne

daina.livdane@jelgavasnovads.lv

12.v1

12.v2

Regina Detlava

regina.detlava@jelgavasnovads.lv

 

 

 

10.š

Maiga Marcinkeviča

maigucis3@inbox.lv

11.š

12.š

Elvīra Spička

elviraspicka@inbox.lv

 

 

 

10.c

Jeļena Rjazanceva

bange@inbox.lv,

11.c

Andris Ekmanis

andris.tetele@inbox.lv

12.c

Elita Indriksone

elitas.in@inbox.lv