Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolotāji

 Mūsu skolas skolotājus varētu raksturot 3 jēdzieni:

  1. stabilitāte
  2. profesionalitāte
  3. novitāte

Stabils pedagogu kolektīvs

Mūs skolas skolotāju kolektīvs ir harmoniski pārstāvētas visās vecuma grupās. Skolotāju rindas papildina jaunie pedagogi, kas skolu dažādo ar jaunām un radošām idejām.

 

Profesionalitāte

Skola ir nepārtrauktā attīstībā, un mūsu prioritāte ir ne tikai izglītoti audzēkņi, bet arī izglītoti pedagogi. No 45 skolā strādājošiem pedagogiem:

 

  • 24  ir maģistra grāds pedagoģijā
  • 21 ir bakalaura grāds pedagoģijā

Novitāte

Mūsdienīga skola nav iedomājama bez novitātēm un pārmaiņām tās mācību procesā. Skolā mācās izglītojamie no visas pasaules, tāpēc mūsu skolas pedagogiem ir jābūt elastīgiem un jāprot strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir viena no retajām Latvijas skolām, kas izglītojamajiem piedāvā vidējo izglītību apgūt TĀLMĀCĪBĀ.

 

TĀLMĀCĪBAS programma tiek realizēta Svētes konsultāciju punktā no pamatskolas un vidusskolas klasēs. Tālmācības realizēšanā ir iesaistīti 29 pedagogi.

 

 


 

METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI:

Metodiskās padomes vadītāja - B. Turlava

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja                                                                                                                                  I. Strode

Valodu mācību jomas metodiskā komisija  - vadītāja - I. Ivanova 

Dabaszinātņu mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja -V. Grunte

Matemātikas mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja Dz. Kancēviča

Tehnoloģiju mācību jomas metodiskā komisija -vadītāja E. Ragovska

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodiskā komisija - vadītāja- I. Sērmūksle

Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija - vadītāja B. Brente

Tālmācības pedagogu metodiskā komisija - vadītāja -S. Rubule

Klašu audzinātāju metodiskā komisija- vadītāja -  I.Eihentāle

  

Klašu audzinātāji

8s-9.s -  Gundars Preiss mob. 22321136

5.s2-9.s2 -  Ruta Brīvmane mob. 29775256

10.v1  - Irma Sērmūksle mob. 29122018

10.u2 - Antra Akermane mob. 28625026

10.v2  - Daiga Baha mob. 28353966

11.v1  - Gundars Preiss mob. 22321136

11.v2 (1. daļa)  - Regina Detlava mob. 27408875

11.v2  (2. daļa) -Daiga Baha   mob. 28353966

11v3 -  Linda Vecums-Veco mob. 22303079

11h2 - Daina Livdāne mob. 26364603

12.v1  - Irina Ivanova mob. 29421673

12.v2 -  Inga Eihentāle mob. 26318860

12.v3 - Valentīna Vanaga mob. 25529695

12.h2 - Antra Akermane mob. 28625026