Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolotāji

 Mūsu skolas skolotājus varētu raksturot 3 jēdzieni:

  1. stabilitāte
  2. profesionalitāte
  3. novitāte

Stabils pedagogu kolektīvs

Mūs skolas skolotāju kolektīvs ir harmoniski pārstāvētas visās vecuma grupās. Skolotāju rindas papildina jaunie pedagogi, kas skolu dažādo ar jaunām un radošām idejām.

 

Profesionalitāte

Skola ir nepārtrauktā attīstībā, un mūsu prioritāte ir ne tikai izglītoti audzēkņi, bet arī izglītoti pedagogi. No 45 skolā strādājošiem pedagogiem:

 

  • 24  ir maģistra grāds pedagoģijā
  • 19 ir bakalaura grāds pedagoģijā
  • 2 ir bakalaura grāds cita specialitātē

 

Nozīmīga ir arī pedagogu dalība dažādos mūsdienīgos projektos - vairāk kā puse skolas pedagogi ir iesaistīti ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekts "NordPlus" – noslēdzās 2011. gada janvārī, savukārt Dabaszinību projekts – noslēgsies 2011. gada jūnijā.

 

Novitāte

Mūsdienīga skola nav iedomājama bez novitātēm un pārmaiņām tās mācību procesā. Skolā mācās izglītojamie no visas pasaules, tāpēc mūsu skolas pedagogiem ir jābūt elastīgiem un jāprot strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir viena no retajām Latvijas skolām, kas izglītojamajiem piedāvā vidusskolu apgūt TĀLMĀCĪBĀ.

 

TĀLMĀCĪBAS kā mācību metode tiek realizēta Svētes konsultāciju punktā no 10. – 12. klasei. Tālmācības realizēšanā ir iesaistīti 19 pedagogi.

 

 


 

METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI:

Metodiskās padomes vadītāja - B.Turlava

Dabaszinību metodiskā komisija vadītāja- V. Kagaine

Valodu metodiskā komisija - vadītāja - I. Ivanova 

Mākslas metodiskā komisija - vadītāja -I.Strode

Sociālo zinību  metodiskā komisija - vadītāja B.Brente 

Klašu audzinātāju metodiskā joma - vadītāja D. Livdāne

Cilvēks un sabiedrība metodiskās komisija - vadītāja M. Marcinkeviča 

Klašu audzinātāji

6.S - 9.S klase 
Ruta Brīvmane
11.Š
Maiga Marcinkeviča
   10.H2
Daina Livdāne
12.H2
Daiga Baha
10.V1  
Viktorija Kagaine
12.V1
Irina Ivanova
10.V2     
Irma Sērmūksle

10.V2 Daiga Baha 12.V2 Linda Vecums - Veco
10.Š   
Guna Luksiņa
12.V2
Velta Jakovele
11.H2
Daina Livdāne
12.Š
Maiga Marcinkeviča
11.V1
Irma Sērmūksle
 
 11.V2
 Egita Ozoliņa-Kazāka