Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolotāji

 Mūsu skolas skolotājus varētu raksturot 3 jēdzieni:

  1. stabilitāte
  2. profesionalitāte
  3. novitāte

Stabils pedagogu kolektīvs

Mūs skolas skolotāju kolektīvs ir harmoniski pārstāvētas visās vecuma grupās. Skolotāju rindas papildina jaunie pedagogi, kas skolu dažādo ar jaunām un radošām idejām.

 

Profesionalitāte

Skola ir nepārtrauktā attīstībā, un mūsu prioritāte ir ne tikai izglītoti audzēkņi, bet arī izglītoti pedagogi. No 45 skolā strādājošiem pedagogiem:

 

  • 24  ir maģistra grāds pedagoģijā
  • 21 ir bakalaura grāds pedagoģijā

Novitāte

Mūsdienīga skola nav iedomājama bez novitātēm un pārmaiņām tās mācību procesā. Skolā mācās izglītojamie no visas pasaules, tāpēc mūsu skolas pedagogiem ir jābūt elastīgiem un jāprot strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir viena no retajām Latvijas skolām, kas izglītojamajiem piedāvā vidējo izglītību apgūt TĀLMĀCĪBĀ.

 

TĀLMĀCĪBAS programma tiek realizēta Svētes konsultāciju punktā no pamatskolas un vidusskolas klasēs. Tālmācības realizēšanā ir iesaistīti 29 pedagogi.

 

 


 

METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI:

Metodiskās padomes vadītāja - I. Eihentāle

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas metodiskās komisijas  vadītāja     I. Strode                                                                                                                        Valodu mācību jomas metodiskās komisijas   vadītāja - I. Ivanova

Dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomas metodiskās komisijas  vadītājs -K. Daģis

Matemātikas mācību jomas metodiskās komisijas  vadītāja- Dz. Kancēviča

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja- I. Sērmūksle

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja -B. Brente

Tālmācības pedagogu metodiskās komisijas vadītāja -S. Rubule

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja -  D. Livdāne

  

Klašu audzinātāji

6a klase -Jeļena Beitāne -  mob. 22162596

7.a klase - Ilva Logina-mob. 26039117

8.a klase - Irma Sērmūksle - mob.29122018

9.a klase -Ruta Brīvmane -mob. 29775256

10.v2 klase - Andris Ekmanis- mob. 26245731

10.u2 klase- Dzintra Kancēviča- mob. 26487632

10.u3 klase - Regina Detlava- mob. 27408875

11.v2 klase  -Daina Livdāne- mob. 26364603

11.u2 klase  - Daiga Baha -  mob. 28353966

11.u3 klase- Jeļena Beitāne -  mob. 22162596

12.v2 klase - Antra Akermane- mob. 28625026

12.u2  klase - Irina Ivanova- mob. 29421673

12 u3  klase- Inga Eihentāle- mob. 26318860