Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-12-09 13:28

Nepilngadīgo izglītojamo vecāku sapulce

Vecāku sapulce

8. decembra vakarā tiešsaistē notika nepilngadīgo izglītojamo vecāku sapulce. Ne vien izglītojamie un skolotāji, bet arī vecāki spiesti pielāgoties jaunajai situācijai, ko radījis vīruss.

Sapulces sākumā direktore uzrunāja vecākus, aicinot atbalstīt bērnus mācību procesa laikā, kā arī pieslēgties tiešsaiste stundām. Vecāki tika iepazīstināti ar  izmaiņām skolas vērtēšanas kārtībā un to, kādi ir vērtēšanas pamatprincipi. Kā veiksmīgs digitālais rīks mācību vielas apguvē ir portāls Uzdevumiem.lv, par kura priekšrocībām informēja mācību pārzine Ruta Brīvmane. Ikvienam skolas izglītojamam ir iespēja pieteikt PROF piekļuvi, kas kļūdas gadījumā parāda ne vien pareizo atbildi, bet arī risinājuma gaitu un papildinformāciju par risinājumu.

Skolā tiek īstenoti arī dažādi atbalsta veidi izglītojamajiem. Viens no tiem ir karjeras speciālista konsultācijas, kā arī karjeras ceļveža testu izpildīšana, lai veidotu izglītojamo izpratni par karjeras mērķu izvirzīšanu, lēmumu pieņemšanu.

Skolā tiek īstenots ESF Nr. 8.3.4.0/16/I/001  projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPurs), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekta ietvaros izglītojamie var saņemt gan individuālās konsultācijas kādā mācību priekšmetā (tie var būt arī vairāki priekšmeti), gan psiholoģisko atbalstu, gan atbalstu mācību līdzekļu iegādei. Šobrīd izglītojamie var pieteikt dalību projektā II semestrim, sūtot skolotājai I. Eihentālei vēstuli e-klasē.

Lai veicinātu veiksmīgu sadarbību, direktore aicināja vecākus iesaistītie skolas padomē. Pieteikumi jāsūta skolas direktorei I. Sērmūkslei e-klasē.

Sapulces nobeigumā mācību pārzine B. Turlava informēja par pieteikšanos VPD un CE, kā arī eksāmena norises svarīgākajiem punktiem.

Paldies visiem vecākiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos sapulcē, jo tikai strādājot kopā mēs varam palīdzēt izglītojamajiem sasniegt augstus rezultātu mācībās, kā arī tuvināt viņus savu sapņu piepildīšanai!

Atbildīgais pedagogs- Inga Eihentāle

« Atpakaļ