Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-08-27 13:55

Noteikumi COVID-19 izplatības ierobežošanai

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes konsultāciju punktā

  1.  Vispārīgie noteikumi

1.1.Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes konsultāciju punktā (turpmāk- SKOLA) 2020./2021.mācību gadā izglītības process tiek īstenots  klātienē (A modelis), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības. 

1.2.SKOLAS atbildīgā persona par šīs kārtības un no tās izrietošo prasību ievērošanu ir SKOLAS direktore Irma Sērmūksle. 

1.3.Kārtība ir izstrādāta, lai mazinātu SKOLAS izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju veselības apdraudējuma risku un ir saistoša visām minētajām grupām. 

1.4.Pāriešana  uz mācību procesa īstenošanas C modeli, atkarīga no Jelgavas novada domes lēmuma par rīcību, ja pašvaldības teritorijā tiek konstatēta infekcija Covid-19.

 2.      Epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas pamatprincipi

2.1.SKOLĀ nedrīkst ienākt personas,  kurām   ir elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis – ķermeņa temperatūra virs 37,5, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.) 

2.2.SKOLĀ drīkst ienākt un atrasties tikai izglītojamie, skolotāji un darbinieki.

2.3.Vecāki vai likumiskie pārstāvji SKOLĀ atrasties nedrīkst, izņemot gadījumus, ja tas tiek saskaņots ar SKOLAS direktoru un ievērojot visu piesardzības pasākumus, t.sk. – sejas maskas lietošanu.

2.4.SKOLĀ nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

2.5. Pilngadīgajiem izglītojamajiem un nepilngadīgo izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē SKOLAS atbildīgā persona, ja izglītojamajiem konstatēta Covid-19 infekcija, kā arī par izglītojamā prombūtnes iemesliem.

2.6.Skolas telpās un apkārtnē jāievēro sociālā distancēšanās – 2 m .

2.7.Visiem SKOLAS darbiniekiem jāatgādina izglītojamiem par distancēšanos, ja tiek novērota drūzmēšanās.

2.8.SKOLAS izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji:

2.8.1.      Ierodoties un atrodoties SKOLAS telpās vai tāS teritorijā, ievēro roku higiēnu – dezinficējot tās vai mazgājot, kur tas iespējams;

2.8.2.      ievēro individuālos piesardzības pasākumus;

2.8.3.      bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā, roku mazgāšana veic vismaz 40 sekundes un roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi;

 3.      Direktors seko šādu piesardzības pasākumu īstenošanai:

3.1.Ierašanās SKOLĀ un aiziešana no tās notiek pa Vilces ielas puses durvīm. Tiešā atbildība- dežurants.

3.2.Virsdrēbes tiek atstātas uz pakaramajiem, kas izvietoti vestibilā pie dežuranta. Tiešā atbildība- dežurants.

3.3.Visās klašu  un koplietošanas telpās izvietota informācija - atgādinājumi par higiēnas ievērošanu, kā arī par pareizu roku mazgāšanu un 2 m distances ievērošanu; . Tiešā atbildība- G. Preiss

3.4.Pie SKOLAS ieejas durvīm ir novietoti dezinfekcijas līdzekļi. Tiešā atbildība- dežurants.

3.5.Klašu telpās  un koplietošanas telpās ir nodrošināts  ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi vai roku dezinfekcijas līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi virsmu tīrīšanai. Tiešā atbildība- G. Preiss

3.6.Tiek uzraudzīts, lai notiktu regulāra telpu uzkopšana un dezinfekcija. Tiešā atbildība- G. Preiss

3.7.            Tiek nodrošināta pastiprināta koplietošanas virsmu ( durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjūtīgās ierīces) tīrīšana, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. Tiešā atbildība- G. Preiss

3.8.            Tiek regulāri vēdinātas telpas pēc katras mācību stundas. Tiešā atbildība-  priekšmetu skolotājs.

3.9.            Ja mācību procesa laikā tiek izmantotas kopīgi lietojamas virsmas (darbgaldi, planšetes, datora peles)  vai priekšmeti, tie tiek pastiprināti tīrīti. Tiešā atbildība-  priekšmetu skolotājs.

3.10.        Vestibilā pie dežuranta ir pieejamas medicīniskās maskas izglītojamajiem, darbiniekiem un skolotājiem, kuri vēlas tās izmantot stundu laikā pastiprinātai drošībai.

4.      Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek  atklāts infekcijas gadījums

4.1. Ja izglītojamajam, atrodoties SKOLĀ, tiek konstatētas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.), SKOLA:

4.1.1.      nepilngadīgo izglītojamo izolē atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks- medicīnisko sejas masku;

4.1.2.      sazinās ar nepilngadīgā izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski sazinās ar savu ģimenes ārstu;

4.1.3.      pilngadīgais izglītojamais vai nu dodas uz mājām pats ar savu transportu vai noorganizē sev tādu, vai, lietojot medicīnisko sejas masku, dodas uz mājām ar sabiedrisko transportu un obligāti informē savu ģimenes ārstu.

4.1.4.      Izglītojamais var atsākt mācības SKOLĀ tikai pēc ģimenes ārsta rakstiskas atļaujas, ko uzrāda

4.2. Ja SKOLĀ darbiniekam vai skolotājam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.), darbinieks:

4.2.1.      pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās;

4.2.2.      telefoniski informē SKOLAS vadību;

4.2.3.      sazinās  ar  ģimenes ārstu, lai vienotos par ārstēšanas režīmu;

4.2.4.      lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu publiskās vietās;

4.2.5.      atgriežas darbā tikai ar ārsta atļauju.

4.3.Ja darbiniekam, skolotājam vai izglītojamajam SKOLĀ ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot uz 113.

4.4.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, SKOLA izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam – 63022674; 63084386 (Jelgava)

4.5.Ja izglītojamajam konstatēts Covid-19 infekcija, izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgam izglītojamajam par to obligāti jāinformē SKOLA.

4.6.Ja izglītojamajam, darbiniekam vai skolotājam tiek konstatēta COVID-19 saslimšana, iestāde pilda SPKC norādījumus. Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Jelgavas novada pašvaldību.

4.7.Ja SKOLĀ tiek atklāts infekcijas gadījums, tiek pāriets uz mācību procesa īstenošanas C modeli.

5. Mācību procesa  organizācija

5.1.Mācību stundas  klasēm tiek organizētas atbilstoši stundu sarakstam, kurā ir arī norādītas klašu telpas.

5.2.20 %  ( vienu dienu nedēļā) mācību laika tiek noteikts ar  attālinātā mācību procesa elementiem  1 x nedēļā  pēc noteikta grafika katrai nedēļai, saziņai tiek izmantoti tiešsaistes rīki, par kuriem izglītojamos informē attiecīgā mācību priekšmetu skolotājs, veicot ierakstu e-klasē, sadaļā mājasdarbi. 

5.3.Tiešsaistes stundu nodrošināšanai lieto skolotāju noteiktās platformas,

5.4.Nodrošinot attālināto mācību procesu:

5.4.1.      skolotāji strādā atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē”;

5.4.2.      nodrošina kvalitatīvu, savlaicīgu un uz izglītojamā izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti, kā arī veicina pašvadītu mācīšanos;

5.4.3.      veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā;

5.4.4.      skolotāji vada izglītojamo mācīšanos attālināti, dodot priekšroku darbam tiešsaistē.

5.4.5.      skolotāji ievēro izglītojamā mācīšanās vajadzības, tai skaitā sociāli emocionālās, sniedz atbalstu un nepieļauj jebkāda veida diskrimināciju vai aizskaršanu.

5.4.6.      ja nepieciešams, operatīvi meklē atbalsta personāla vai kāda cita speciālista, dienesta palīdzību. Pārliecinās par tehnisko resursu pieejamību un piekļuvi internetam. Meklē risinājumu un nodrošina kvalitatīvu un efektīvu mācību procesu neatkarīgi no izglītojamo rīcībā esošajiem resursiem un tehnoloģiskajām iespējām

5.4.7.      ja nepieciešams, sazinās ar izglītojamā vecākiem (likumisko pārstāvi) un vienojas par iespējām izglītojamā mācīšanās atbalstam.

5.4.8.      mācības SKOLĀ notiek pēc direktora atspirināta stundu saraksta, kas ir publicēts e-klasē un skolas mājaslapā..

5.4.9.      klases audzinātājs iepazīstina vecākus ar skolas iekšējo normatīvo aktu Nr.4.2.18. “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes konsultāciju punktā”, nosūtot informāciju e-klases žurnālā.

6. Ārpusstundu pasākumu organizēšana

6.1.organizējot ārpusstundu pasākumus vai piedaloties citu organizētajos pasākumus, jāievēro valstī un SKOLĀ noteiktie pulcēšanās ierobežojumi un piesardzības pasākumi.

6.2.priekšroka tiek dota pasākumiem, kuri notiek ārpus telpām atsevišķiem klašu kolektīviem.

 

 

Direktors                                                                          I.Sērmūksle

 

 

NVSK(I:)NORMATIVIE DOKUMENTI/ Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19…

« Atpakaļ